Algemene Voorwaarden - Levo | Dé olie en saus specialist!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Alle aanbiedingen, offertes, verleende opdrachten, overeenkomsten en de uit-voering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Levo Produktenmaatschappij B.V. overeengekomen te worden.
2. Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Levo Produktenmaatschappij B.V., hierna te noemen “Verkoper”, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s) (waaronder tevens winkelpersoneel wordt verstaan), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
3. Indien en voorzover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Verkoper en afnemer zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden
1. Verkoper aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeen-gekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Verkoper onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van Afnemer en/of derden.
3. Algemene voorwaarden van Afnemer en/of derden worden slechts door Verkoper aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie.
4. Indien Verkoper bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Afnemer heeft gemaakt, kan Afnemer bij latere overeenkomsten zich daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van de vertegenwoordigers en/of werknemers van Verkoper zijn vrijblijvend.
2. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten Verkoper niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
3. Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.
4. Indien monsters zijn getoond of verstrekt dienen deze om een indruk te geven van het te leveren product. Deze monsters zijn echter niet bepalend voor de samenstelling en/of kwaliteit.

Artikel 4: Afspraken
Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van Verkoper binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd, danwel doordat Verkoper geheel dan wel gedeeltelijk daarvan uitvoering heeft gegeven. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, danwel doordat Verkoper geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering voldoet.
2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door Verkoper kunnen slechts worden gedaan door personen die in het bedrijf van Verkoper procuratie genieten en binden Verkoper slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd, danwel doordat Verkoper geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering geeft.
4. Bij levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste deellevering plaatsvindt.
5. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
6. Elke overeenkomst wordt door Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Afnemer – uitsluitend ter beoordeling van Verkoper – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Verkoper zal Afnemer informeren wanneer zij gebruik maakt van dit artikellid.
7. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
8. Verkoper is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de Afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Een en ander gebeurt zonodig in overleg. De Afnemer is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.
9. Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan de producten gesteld zijn en deze uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper zijn aangenomen, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.

Artikel 6: Wijziging der opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens Afnemer worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Afnemer extra in rekening gebracht.
2. Door de Afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Afnemer tijdig en schriftelijk aan Verkoper ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Afnemer.
3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door Verkoper, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 7: Prijzen
1. De prijzen van Verkoper zijn vrijblijvend. Zij zijn weergegeven exclusief omzetbelasting. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te corrigeren, in zoverre er tot het moment van de levering veranderingen in de basiskosten, zoals grondstof-, energie-, loonkosten en dergelijke, plaatsvinden. Dit laat onverlet het recht van de Afnemer de overeenkomst, onder gehoudenheid van vergoeding van het reeds gepresteerde, op deze grond te ontbinden.
2. Een overeengekomen prijs is voor Verkoper slechts bindend onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen kwantum zaken waarop de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in één opdracht van haar besteld wordt en volgens overeenkomst wordt afgenomen en betaald.

Artikel 8: Annulering
Ingeval van niet-betaling van een opeisbare vordering, aanvraag tot surséance van betaling door de Afnemer, aanvraag tot toepassing van de WHOA door de Afnemer, faillissement van de Afnemer of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, heeft Verkoper het recht de koopovereenkomst of dat gedeelte daarvan hetwelk nog uitgevoerd moet worden, te annuleren onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 9: Levering
1. Tenzij anders overeengekomen geldt als tijdstip van levering het moment waarop de zaken het magazijn van Verkoper verlaten.
2. Aan de leveringsplicht van Verkoper zal zijn voldaan door de goederen éénmaal aan de Afnemer aan te bieden. Het ontvangstbewijs ondertekend door de Afnemer of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.
3. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Verkoper is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld.
5. Alle verschuldigde vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stationsopslag, bewakings­ en inklaringskosten, belastingen en andere heffingen, komen ten laste van de Afnemer.
6. Zaken, ook die welke franco geleverd worden of die op naam van Verkoper reizen, reizen voor rekening en risico van de Afnemer, zulks terwijl de afzending geldt als levering. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door Verkoper, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
7. De keuze van een vervoermiddel is aan Verkoper. Zij is gerechtigd gereedstaande zaken, die door oorzaken buiten haar wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en daarvoor betaling te verlangen.
8. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Verkoper naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, worden voldaan binnen de betalingstermijn als opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij met Afnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
9. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de Afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
10. Indien Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de Afnemer daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 10: Transport/risico
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Afnemer aan Verkoper is verstrekt, door Verkoper naar goed koopmansgebruik bepaald. Eventuele specifieke wensen van de Afnemer inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de Afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
2. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de Afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
3.Het transport wordt door Verkoper alleen verzekerd, indien de Afnemer zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

Artikel 11: Ontvangst/Retour van goederen
1. Indien de Afnemer de gekochte goederen weigert in ontvangst te nemen of aan Verkoper retourneert zonder dat Verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, is Verkoper gerechtigd de geweigerde of geretourneerde goederen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en ter beschikking van Afnemer te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag worden afgeleid.
2. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard door Verkoper, ontheffen de Afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting.
3. Ten aanzien van de werkelijke kosten voortvloeiend uit en/of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Verkoper genomen maatregelen, is de gespecificeerde opgave van Verkoper voor de Afnemer bindend.
4. Retourzendingen reizen voor rekening van de Afnemer, behalve in het geval dat zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van Verkoper.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Verkoper, totdat alle vorderingen die de Verkoper op Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 1 BW, volledig zijn betaald.
2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de Afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, welk verbod goederenrechtelijke werking heeft. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van de Verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
3. De Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren.
4. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, niet/niet behoorlijke/niet tijdige nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de Afnemer, zal Verkoper het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor rente, gederfde winst of schade. In die gevallen is elke vordering welke Verkoper ten laste van de Afnemer heeft ineens en dadelijk opeisbaar. De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de Afnemer.
5. De Afnemer is verplicht Verkoper terstond schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op hetgeen door Verkoper is geleverd, voorzover dit (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer er sprake is van een onderbewindstelling, ondercuratelestelling, liquidatie of overlijden.
6. De Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Verkoper mee te werken aan het terughalen van zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. Afnemer zal Verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de zaken en / of ter uitoefening van de rechter van Verkoper.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade ter zake van de geleverde zaken, indien die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Verkoper en / of diens personeel. Die aansprakelijkheid kan, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald, niet meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Verkoper gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Verkoper in rekening gebrachte factuurbedrag.
2. De schade als bedoeld in artikel 13.1, waarvoor Verkoper tot aan het genoemde maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiele schade. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.
3. Verkoper is verder niet aansprakelijk voor schade aan door haar geleverde zaken tijdens transport, tenzij het gaat om een retourzending na een fout van Verkoper, als bedoeld in artikel 11 lid 4 .
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden als gevolg van een onoordeelkundig, onjuist gebruik van de geleverde zaken.
5. Iedere rechtsvordering van de Afnemer jegens Verkoper verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.

Artikel 14: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Verkoper en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Tekortkomingen ten gevolge van o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Verkoper, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, een pandemie, waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Verkoper c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor Verkoper haar verplichtingen jegens de Afnemer niet (meer) kan nakomen, worden geacht niet toerekenbaar aan Verkoper te zijn.
2. Indien naar het oordeel van Verkoper de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Artikel 15: Reclames
1. Reclames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst der zaken door Afnemer, of acht dagen nadat de Afnemer redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van eventuele gebreken op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk aan Verkoper te worden medegedeeld. Reclames wegens bij de in ontvangstneming waarneembare feiten, dienen door Afnemer op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
2. Reclames over facturen dienen op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na ontvangst door de Afnemer schriftelijk middels aangetekend schrijven door Verkoper te zijn ontvangen.
3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
4. De Afnemer is niet gerechtigd de zaken waarover hij reclameert zonder schriftelijke toestemming van Verkoper terug te zenden.
5. Het reclamerecht van de Afnemer vervalt indien hij Verkoper niet in staat stelt de gereclameerde zaken in originele staat te controleren. Indien de reclame gegrond is, zal Verkoper te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen waarop de factuur betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken.

Artikel 16: Betaling / Verrekening
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling, zonder enige aftrek of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Iedere betaling van de Afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Verkoper gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. De betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
3. Indien de Afnemer met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is Verkoper gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke de Afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Verkoper om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen zij op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding.
4. In gevallen dat de Afnemer:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tol surséance van betaling indient, een verzoek tot toepassing van de WHOA indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c) enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft Verkoper door het enkel plaatsgrijpen van een der opgeroeide omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige in­ gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Afnemer op grond van de door Verkoper verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd hel recht van Verkoper op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 17: Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openslaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de Afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.

Artikel 18: Toepasselijke recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde Afnemers, is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19: Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen het vestigingsgebied van Verkoper, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2.Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van Verkoper om het geschil te beslechten middels arbitrage of bindend advies. Arbitrage zal plaatsvinden volgens de alsdan geldende arbitrageregels van NOFOTA te Rotterdam.

Terms and Conditions

Contact Gegevens

Levo Produktenmaatschappij B.V.
Prins Hendrikkade 1
8801 JK  Franeker

Postbus 518
8800 AM  Franeker

Telefoon: +31-(0)517-394141
Website: www.levo.nl
E-mail: info@levo.nl

KVK: 01043505
Vestigingsnr: 000016043308

 

 

Contrairement à une réunion d’affaires (ou, quel est le péché, le dîner avec des copines), la soirée des dattes ne semble parfois pas si importante. Il peut être transféré. Arrêter! Si vous commencez à le faire, il n’y aura aucun sens dans le calendrier et vous serez à nouveau en Hauger d’avoir des relations sexuelles après une variété https://kamagrafrance24.com/ choses à mettre une tique pour un mois entier. Non, laissez le sexe aura une haute priorité!https://accademiaifilarmonici.com